Sözcü sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab

Sözcü yazarlar? FETÖ soru?turmas?nda savc?ya ifade verdi

Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazetenin
yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade
verdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?
mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u iddia edilmi?ti. Cumhuriyet
Ba?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

Gazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
haklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek
soru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde
gerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?
ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
hakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespit
tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?ur
Dündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?
yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “Bu “Cemaat’in
oyunu, darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor sözleriyle vermi?ti.

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADA

Sözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cü
polislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleri
de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?za
Zarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?
yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?n
yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkat
çekmi?ti.

Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.

BACK TO TOP
x

Hi!
I'm Angelica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out